Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
30.04.2018 SINAV SONUÇLARI
 
DUYURU
 
Alt İşveren İşçileri 696 KHK kapsamında kadroya geçişleri ile ilgili olarak Mersin İl Emniyet Müdürlüğümüzde taşeron işçi olarak görevli bulunan ve ilgili mevzuat doğrultusunda kadroya geçiş için müracaatta bulunan (2) kişi sözlü sınava girmeye hak kazanmıştır. Oluşturulan sınav Komisyonunca 27 Nisan 2018 günü saat:16:00’da Müdürlüğümüz 7.katında bulunan Yemekhane Salonunda yapılan sözlü sınav sonuçları duyuru ekinde sunulmuştur.
1. Başarılı olan adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinin (a) bendinin (7) numaralı alt bendinde belirtilen “53. Madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak” şartı gereği, Devlet ya da Üniversite Hastanelerinin Psikiyatri bölümleri tarafından düzenlenecek sağlık raporlarının kendileri tarafından alınarak 02.05.2018 günü saat 16:30’a kadar Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğüne teslim etmeleri,
2. 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılmalarına ilişkin olarak idareye veya idarenin şirketine karşı açtıkları davalardan feragat ettiklerine dair duyuru ekinde örnek-2’de yer alan dilekçenin ilgili Mahkemesine sunulması üzerine, mahkemece kimlik tespiti yapıldığını ve bu feragat dilekçesinin davacı tarafından mahkemeleri dosyasına sunulduğunu gösterir ilgili mahkeme şerhini taşıyan belge veya feragat beyanını içerir mahkemece onaylanmış duruşma tutanağı veya feragat nedeniyle davanın reddine dair kararın onaylı örneğini, ve/veya icra takiplerinden feragat ettiklerine dair duyuru ekinde örnek-3’te yer alan dilekçenin ilgili İcra Müdürlüğüne sunulması üzerine, İcra Müdürlüğünce kimlik tespiti yapılarak, feragat dilekçesinin takip dosyasına sunulduğunu gösteren belgenin aslı veya onaylı sureti veya feragat nedeniyle icra takip dosyasının işlemden kaldırıldığına dair İcra Müdürlüğü kararının aslı veya onaylı suretini 02.05.2018 günü saat:16:30’a kadar Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğüne teslim etmeleri,
3. En son çalıştığı idare veya idarenin şirketi ile daha önce kamu kurum ve kuruluşlarında alt işveren işçisi olarak çalıştığı iş sözleşmelerinden dolayı 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü madde ile tanınan haklar karşılığında idareden veya idarenin şirketinden herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını ve bu haklarından feragat ettiğine dair duyuru ekinde örnek-4’te yer alan sulh sözleşmesini 02.05.2018 günü saat 16:30’a kadar Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğüne teslim etmeleri,
 
(ilan tebliğ hükmünde olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.)

 

SÖZLÜ SINAV DEĞERLENDİRME SONUCU
 
EK-2
EK-3
EK-4

 
 
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • Kurumsal E-Posta
 • Polis Akademisi
 • E-Devlet Hizmetleri
 • Polis Eşleri Kaynaşma-Yardımlaşma Derneği
 • Polis Radyosu
 • EGM Çocuk Sayfası
 • POLSAN
 • Ulusal Ulaştırma Platformu
 • Turn Back Crime
 • Göç İdaresi