Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

PATLAYICI MADDE DEPO YAPIM İZNİ

Giriş
 

PATLAYICI MADDE DEPO YAPIM İZNİ (SABİT DEPO)

 

1-İşyerinin kurulacağı yerin 1/1000 veya 1/2000 ölçekli halihazır haritası üzerine çizilmiş ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca onanmış dört nüsha mevzi imar planı:

2-İşyerinin kurulacağı yerin yüzölçümü ve sınırlarını gösteren, İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce onanmış 1/500 ölçekli dört nüsha vaziyet planı:

3-1/50 ölçekli ve İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce onanmış inşaat projesi:

4- İşyeri alanını sınırlayan, çevre duvarı veya en az iki metre yüksekliğindeki sağlam direklere bağlı sık tel örgüyü, sütre ve taş duvarları, denetime tabi ana giriş kapısı ile gerekli diğer kapıları gösterir vaziyet planı ve detay resimleri:

5-3194 Sayılı İmar Kanunun 21 inci maddesi hükümlerine göre alınmış yapı ruhsatı:

6-İşyerinin Ek 1 sayılı çizelgede belirlenen güvenlik uzaklıklarını gösteren krokisi:

7-Yapılacak yerüstü depolarında Ek-1 çizelgenin dip notunun (D) bendinde gösterilen uzaklıkların içinde kalan alanın, girişimcinin mülkiyetinde olduğunu veya kiralandığını ya da sahip veya zilyetlerinden muvafakat alındığını gösterir noter onaylı belge:

8-Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre alınacak gayri sıhhi müessese belgesi:

9- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölge çalışma müdürlüğünden 1475 sayılı İş Kanununa ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğüne göre alınacak kurma izni:

11-Dilekçe

PATLAYICI MADDE DEPOLAMA İZİN BELGESİ(SABİT DEPO)

1-Patlayıcı madde deposunun Tüzük hükümlerine uygun olarak yapıldığına dair İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünden alınacak rapor,

2-Belediye veya Valilikçe verilmiş Yapı Kullanma İzni,

3-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğünce verilmiş İşletme Belgesi,

4-Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre alınacak Gayri Sıhhi Müessese Belgesi (Açılma İzni).

5-Dilekçe

PATLAYICI MADDE DEPO YAPIM VE DEPOLAMA İZNİ (GEÇİCİ DEPO)

1-İşyerinin kurulacağı yerin 1/1000 veya 1/2000 ölçekli halihazır haritası üzerine çizilmiş ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca onanmış dört nüsha mevzi imar planı:

2-İşyerinin kurulacağı yerin yüzölçümü ve sınırlarını gösteren, İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce onanmış 1/500 ölçekli dört nüsha vaziyet planı:

3-1/50 ölçekli ve İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce onanmış inşaat projesi:

4- İşyeri alanını sınırlayan, çevre duvarı veya en az iki metre yüksekliğindeki sağlam direklere bağlı sık tel örgüyü, sütre ve taş duvarları, denetime tabi ana giriş kapısı ile gerekli diğer kapıları gösterir vaziyet planı ve detay resimleri:

5-3194 Sayılı İmar Kanunun 21 inci maddesi hükümlerine göre alınmış yapı ruhsatı:

6-İşyerinin Ek 1 sayılı çizelgede belirlenen güvenlik uzaklıklarını gösteren krokisi:

7-Yapılacak yerüstü depolarında Ek-1 çizelgenin dip notunun (D) bendinde gösterilen uzaklıkların içinde kalan alanın, girişimcinin mülkiyetinde olduğunu veya kiralandığını ya da sahip veya zilyetlerinden muvafakat alındığını gösterir noter onaylı belge:

8-Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre alınacak gayri sıhhi müessese belgesi:

9- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölge çalışma müdürlüğünden 1475 sayılı İş Kanununa ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğüne göre alınacak kurma izni:

10-Çevre Bakanlığından alınacak iş yerinin çevreye olumsuz etkisi olmadığını belirten belge:

11-Dilekçe,

PATLAYICI MADDE DEPO YAPIM İZNİ (GEZİCİ DEPO)

1- İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce onanmış, iki tonluk gezici depolar için Ek 4/A, 10 tonluk gezici depolar için ise Ek 4/B çizelgedeki örnek projeye uygun 2 adet depo projesi,

2-Deponun yerleştirileceği alana ilişkin belge ile bu alanın depo sahibine ait olmaması halinde bu alanın kiralandığı veya muvafakatının alındığını gösterir belge,

3-Deponun belirtilen yerde kurulmasında sakınca olup olmadığını gösterir yerel güvenlik (Emniyet veya Jandarma) makamlarınca düzenlenecek rapor.

4-Dilekçe,

PATLAYICI MADDE DEPOLAMA İZNİ (GEZİCİ DEPO)

1- Patlayıcı madde deposunun Tüzük hükümlerine uygun olarak yapıldığına dair İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünden alınacak rapor,

2- Depo sütreli ise, sütrenin Tüzükte 2001 yılında yapılan değişiklikle düzeltilen Ek 5 sayılı çizelgeye ve bu çizelge altında belirtilen sütre özelliklerine uygun olup olmadığına ilişkin İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce düzenlenecek sütre uygunluk raporu,

3-Deponun, Tüzüğün Ek 1 sayılı çizelgesinde belirtilen çevreye ve birbirlerine ait olması gereken güvenlik uzaklıklarına uygun olarak yerleştirilip yerleştirilmediğine ilişkin güvenlik uzaklıklarını belirleyecek komisyon marifetiyle hazırlanacak kroki.

4-Dilekçe,

PATLAYICI MADDE ÜRETİM VE SATIŞ İZİN BELGESİ (KURULUŞ ÖN İZNİ)

1-Üretilecek patlayıcı maddelerin cins ve özelliklerini, işletmenin yıllık kapasitesini ve nerede kurulacağına ilişkin bilgileri içeren dilekçe,

2-Girişimci gerçek kişi (şahıs) ise nüfus cüzdanının onaylı örneği, tüzel kişi (kamu kurumu veya şirket) ise temsile yetkili olanların nüfus cüzdanlarının onaylı örneği.

3-Genel Kurmay Başkanlığının görüşü,

4-Dilekçe,

PATLAYICI MADDE ÜRETİM VE SATIŞ İZİN BELGESİ (KURULUŞ İZNİ)

1-İşyerinin kurulacağı yerin 1/1000 veya 1/2000 ölçekli halihazır haritası üzerine çizilmiş ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca onanmış dört nüsha mevzi imar planı:

2-İşyerinin kurulacağı yerin yüzölçümü ve sınırlarını gösteren, İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce onanmış 1/500 ölçekli dört nüsha vaziyet planı:

3-1/50 ölçekli ve İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce onanmış inşaat projesi:

4- İşyeri alanını sınırlayan, çevre duvarı veya en az iki metre yüksekliğindeki sağlam direklere bağlı sık tel örgüyü, sütre ve taş duvarları, denetime tabi ana giriş kapısı ile gerekli diğer kapıları gösterir vaziyet planı ve detay resimleri:

5-3194 Sayılı İmar Kanunun 21 inci maddesi hükümlerine göre alınmış yapı ruhsatı:

6-İşyerinin Ek 1 sayılı çizelgede belirlenen güvenlik uzaklıklarını gösteren krokisi:

7-Yapılacak yerüstü depolarında Ek-1 çizelgenin dip notunun (D) bendinde gösterilen uzaklıkların içinde kalan alanın, girişimcinin mülkiyetinde olduğunu veya kiralandığını ya da sahip veya zilyetlerinden muvafakat alındığını gösterir noter onaylı belge:

8-Üretilecek patlayıcı maddelerin cins ve özelliklerini açıklayan belge:

9-Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre alınacak gayri sıhhi müessese belgesi:

10- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölge çalışma müdürlüğünden 1475 sayılı İş Kanununa ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğüne göre alınacak kurma izni:

11-Çevre Bakanlığından alınacak iş yerinin çevreye olumsuz etkisi olmadığını belirten belge:

12-Üretilecek patlayıcı maddelerin cins ve özelliklerini açıklayan belge:

13-İşyerinde üretilecek her madde için ayrı ayrı yıllık üretim kapasitesini belirten belge:

14-İşyerindeki deneme ve yok etme yerlerini gösteren kroki:

15-Sanayi ve Ticaret Bakanlığından alınacak imalat belgesi:

16- İşyeri alanını sınırlayan tüm çevrenin harekete duyarlı sensörler ile çalışacak aydınlatma ve alarm sistemi ile birlikte ayrıca, kameralarla bir merkezden izlenecek şekilde düzenlenmiş donanımların kurulduğunu gösterir belge:

17-Dilekçe,

PATLAYICI MADDE ÜRETİM VE SATIŞ İZİN BELGESİ (İŞLETME İMALAT İZNİ)

1-İşyerinin ve patlayıcı madde deposunun Tüzük hükümlerine uygun olarak yapıldığına dair İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünden alınacak rapor,

2-Belediye veya Valilikçe verilmiş Yapı Kullanma İzni,

3-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğünce verilmiş İşletme Belgesi,

4-Çevre ve Orman Bakanlığından alınacak, işyerinde arıtma tesis veya sistemleri kurulduğuna ve işletmeye elverişli olduğuna ilişkin belge,

5-Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre alınacak Gayri Sıhhi Müessese Belgesi (Açılma İzni),

6- Yangın yönünden gerekli önlemlerin alındığına ilişkin itfaiye kuruluşu raporu,

7-İşletme yetkilisinin Tüzük hükümlerine göre patlayıcı madde imal edip satışını yapacağına dair noter onaylı taahhütname,

8-Patlayıcı maddelerin üretiminden sorumlu olacak kimya yüksek mühendisi, kimya mühendisi veya kimyagerin bu işi yapmasına ilişkin, işletme yetkilisinin vereceği noter onaylı vekaletname,

9-İşyerinin teknik sorumluluğunu yüklenecek kimya yüksek mühendisi, kimya mühendisi veya kimyagerin patlayıcı maddeleri Tüzük hükümlerine göre üreteceğini, patlayıcı maddelerin imalinden fabrika çıkışına kadar gerekli emniyet tedbirlerini aldıracağına dair noter onaylı taahhütname,

10-Taahhütnameyi veren kimya yüksek mühendisi, kimya mühendisi veya kimyagerin tasdikli diploma sureti,

11-İşyeri sahibince hazırlanan ve İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünce onaylanmış İşletme Ve Çalışma Yönergesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğünce onaylanmış teknik güvenlik yönergesi.

12-Dilekçe,

PATLAYICI MADDE SATIN ALMA VE KULLANMA İZİN BELGESİ

1-Dilekçe,

2-Depolama İzin belgesi,

3-Depo Denetleme Formu,

4-İhtiyaç Raporu,

5-Taahhütname,

6-Ateşleyici Yeterlilik Belgesi,

7-İşe dair belge,

8-Depo Muvafakatnamesi,

9-Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigorta Poliçesi,

10-Beyanname,

11-Ticari Sicil Gazetesi,

12- Patlayıcı Madde Güvenlik Belgesi,

13-Yer tahkikatı,

ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK BELGESİ (Yeni Verilme)

1-Müracaat formu, Dilekçe

2-Sağlık raporu,

3-Adli Sicil belgesi,

4-6 Adet fotoğraf,

5-Diploma aslı ve fotokopisi

PATLAYICI MADDE TAŞIMA İZİN BELGESİ

1-Dilekçe,

2-Patlayıcı Madde Satınalma ve Kullanma İzin Belgesi, veya Patlayıcı Madde Satış İzin Belgesi,

3-Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigorta Poliçesi,

4-Patlayıc Madde Güvenlik Belgesi,

5-Patlayıcı Madde Nakil Harcı,

6-İthallerde, ithal izin belgesi,

7-Vekaletname,

8-Depo tespit tutanağı,

PATLAYICI MADDE İTHAL İZNİ

1-Dilekçe,

2-Patlayıcı Madde Depolama veya kiralama izni

3-Menşei Şehadetnamesi,

4-Proforma faturası,

5-Güvenlik bakımından uygunluk,

6-Orijinal ambalaj belgesi,

 

PATLAYICI MADDE İHRAÇ İZNİ

1- Dilekçe,

2-İkametgah bilgileri,

3-Sanatlarını belirtir belge,

4-İhracın yapılacağı ülke ve kuruluş ismi,

BARUT VE AV MALZEMELERİ PERAKENDE SATIŞ İZİN BELGESİ

1-Dilekçe,

2-4 adet Fotoğraf,

3-İş yerine ait belge,

4-Taahhütname,

5-Vergi levhası ve işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı,

6-Yapı kullanma izni,

7-Oda kaydı,

8-Doktor Raporu

9-Adli sicil belgesi

 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • Kurumsal E-Posta
 • Polis Akademisi
 • E-Devlet Hizmetleri
 • Polis Eşleri Kaynaşma-Yardımlaşma Derneği
 • Polis Radyosu
 • EGM Çocuk Sayfası
 • POLSAN
 • Ulusal Ulaştırma Platformu
 • Turn Back Crime
 • Göç İdaresi