Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

Tarsus

:

Ruhsat İşlemleri Büro Amirliği

SİLAH RUHSATI  İŞLEMLERİ

Silah Ruhsatları (Tabanca ve Yivli Av Tüfeği) 1953 tarihli 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanun ve bu kanunun uygulamasına yönelik olarak çıkartılan 1991 tarih ve 91/1779 karar sayılı Ateşli  Silah Yönetmeliğine göre verilmektedir. Buna göre yirmi bir (21) yaşını doldurmuş ve mani hali bulunmayan herkes silah ruhsatı alabilir.

SİLAH RUHSATI VERİLMESİNİ ENGELLEYEN HALLER

a)    Ateşli Silahla işlenen cürümlerde hükümlü bulunanlar,

b)    Ruhsatlı silahı ile suç işleyenler veya muhafazasındaki ihmal ve kusuru neticesi başkaları tarafından bir suç işlemesine veya intihar yada intihara teşebbüs edilmesine neden olmaktan mahkum olanlar,

c)     Haklarında Türk Ceza Kanununun 119.maddesinin uygulanması nedeni ile kamu davası açılmamış olsa bile, zorunlu olmadığı halde meskun mahalde veya civarında yada umuma mahsus yol üzerinde veya bu yola doğru silahı ateşleyenler ile bu suçların birinden mahkum olanlar,

d)     Taksirli suçlar hariç bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar ile Zimmet, İhtilas, İrtikap suçlarından birinden hüküm giymiş olanlar,

e)    Taksirle işlenen suçlar hariç değişik zamanlarda aynı ve farklı türden iki den fazla suçtan dolayı hapis ve ağır hapis cezasına mahkum olanlar.

f)     Uyuşturucu ve Psikotrop maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal edenler, tedarikine vasıta olmak suçlarından biri ile mahkum olanlar.

g)    Ruhsatlı silahını geçicide olsa başkalarına verdikleri için hüküm giyenler.

h)    Kanunun 12, 13, 14 ve 15’ inci maddelerinde belirtilen suçlardan dolayı 6 aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar.

i)      Kanunun 4. Maddesinde yazılı silahlardan birini kullanmak suretiyle suç işleyen ve bu suçtan dolayı hapis veya ağır hapis cezasına mahkum olanlar.

j)     Ruhsatlar veriliş nedenleri ortadan kalktığı halde durumu ruhsatı veren makama altı (6) ay içerisinde bildirmeyen ruhsat sahipleri ( 29 EKİM 2016 tarihinde 29872 sayılı Resmi Gazetede yayamlanarak yürürlüğe giren 676 sayılı Olağanüstü Hal kapsamında Bazı Düzenlemeler yapılması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 12’ nci ve 13’ üncü maddelerinde 10/07/1953 tarihli 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’ un 6’ ncı ve 7’nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Buna göre silah Taşıma veya Bulundurma ruhsatları veriliş sebepleri ortadan kalkması halinde ruhsat sahibi durumu veren makama altı ay içerisinde bildirmediğinden iptal olan ruhsatlar gerekli şartları taşımaları halinde (3.564 TL) Türk Lirası idari para cezasını Mülki Amirin uygun görmesi halinde ödediği taktir de tekrar ruhsat verilmesi uygun görülmüştür.

k)    Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Demirbaşına kayıtlı silahları amacı dışında kullanmak.

l)      Mahkeme karar ile yada haklarında verilen mahkumiyet kararınca emekli edilenler.

m)   Kısıtlı olanlar ile Kamu hizmetinden yasaklılar.

n)    Akıl Hastası, Pisikolojik ve nörolojik rahatsızlıkları olanlar,

o)    21 yaşını doldurmuş olanlar.   

Sekiz çeşit silah ruhsatı düzenlenmektedir;

01-Bulundurma Ruhsatı

02-Meslek Mensubu Taşıma Ruhsatı

03-Kamu Görevlisi Silah Taşıma Ruhsatı

04-Emekli Kamu Görevlisi Taşıma Ruhsatı

05-Av Teskeresi

06-Av Tüfeği Sahiplik Belgesi

07-Yivli Tüfek Ruhsatı

08-Can Güvenliğinden Taşıma Ruhsatı (Kaymakamlığımızca verilmemektedir)


490-254.jpg


 

SİLAH BULUNDURMA RUHSATI Almak ve Yenilemek için Gerekli Belgeler

6136 sayılı Kanunun 16. Maddesinde sayılan hallerden birine girmeyen (Silah ruhsatını engelleyen haller) ve 21yaşını doldurmuş olan her  Türk vatandaşı bulundurmak maksadıyla silah satın alabilir. İlk defa silah satın/devir alarak adlarına bulundurma ruhsatı alanlar için;

01-Kaymakamlık Makamına hitaben  yazılmış dilekçe,

02-Nüfus cüzdanı fotokopisi ve aslı,

03-Sağlık Raporu (Tam teşekküllü Devlet Hastanesinden Kurul Raporu)

04- 4 Adet vesikalık fotoğraf,

05-Yarım kapak karton dosya ile şahsen müracaat gerekmektedir.

06-Müdürlüğümüzden alınacak parmak izi raporu.

07- Maliyeden alınacak borcu yoktur yazısı (Borcu olanlar 2000TL. altında olması gerekmektedir.)

Yapılacak tahkikat neticesinde engel hali bulunmayanlara satın almak silah için Silah Satın Alma Belgesi, devir almak istedikleri silahlar içinde noter istek belgesi tanzim edilerek kendilerine elden teslim edilir. Satın (MKE’den) alınan silah fatura tarihi ile faturası yedi(7) gün içerisinde yol belgesi olarak geçerli olduğundan Müdürlüğümüze getirilerek tespit yaptırılır ve tespiti yapılan silahın altmış(60) gün içerisinde de ruhsatının çıkartılması gerekmektedir. Bulundurma Ruhsatı harç, eğitime katkı payı ve kart ücretini ödeyen vatandaşlarımıza en geç onbeş(15) gün içerisinde ruhsatları teslim edilir. Daha önce ruhsatı olup da 5 yıllık süresini dolduran silah sahipleri ise yukarıda yazılı belgelerle birlikte silahını da getirerek tespitini yaptırır, yapılacak tahkikatta ruhsatını yenilemesinde sakınca görülmeyenlere harç, eğitime katkı payı ve kart ücretini yatırmaları halinde 5 yıl süreli yeni ruhsatı verilir.

Vatandaşlarımızdan silahını iş yerinde bulundurmak isteyenler ayrıca iş yerinin vergi levhasının örneğini de ibraz etmeleri gerekmektedir.

Ruhsat Ücreti Toplam: 1.470,90 TL’dir.


DSC_0072.JPGSİLAH TAŞIMA RUHSATI Almak İçin Gerekli Belgeler

 

01-Kamu Görevlilerinden ( çalıştığı birimden görev belgesi )

02-Emekli Kamu görevlilerinden emeklilik onayı

03-Belediye Başkanı ve İl Genel Meclis Üyelerinden bu görevi yaptıklarına dair kurumdan alacakları yazı ile seçim sonuçlarını gösterir seçim sonuç yazıları.

04-Sarı Basın kartı sahiplerinden sarı basın kartı olduklarına dair basın yayın ve enformasyon genel müdürlüğünden alacakları resmi yazı ve sarı basın kartı fotokopisi ve aslı.

05-Sarraf ve Kuyumculardan Kuyumcular odasına kayıtlı olanlardan kuyumcu odalarından, ticaret odasına kayıtlı olan sarraf ve kuyumculardan ise ticaret odalarından alacakları kuyumculuk belgesi ile yaptıkları işten dolayı ticaret odalarından alınacak kuyumculuk belgesi ve yaptıkları işten dolayı vergi mükellefi olduklarını gösterir vergi dairesi yazısı.

06-Can güvenliği olmadığından dolayı Silah Taşıma Ruhsatı almak isteyenlerden Valiliğin verdiği emir ile yapılan yeterli ve sağlıklı araştırma ve soruşturma sonucunda kolluk kuvvetlerince düzenlenen “Hayatının heran harici ve ciddi bir tehlikeye maruz bulunduğu ve şahsın durumu itibarı ile alınacak bütün tedbirlere rağmen her zaman ve yeterince korunmasının mümkün olmadığını” kanıtlayan araştırma sonucunu belirtir yazı. Ayrıca Can Güvenliği ile ilgili Silah Taşıma Ruhsatı verilmesi Valilik Makamı yetkilidir.

07- Köy ve Mahalle Muhtarlarından (İstifa ederek ayrılanlar ile hakkında tahkikat sonucu görevlerine son verilmiş olanlar hariç) bu görevde bulunduklarına dair seçim kurulunca verilen mazbatanın aslı ve fotokopisi.

Taşıma Ruhsat Ücreti Toplam: 4.596.50 TL. dir.

Kamu Görevlisi Silah Taşıma Ruhsatı ile Emekli Kamu Görevlisi Silah Taşıma Ruhsatları için baş vuranlar hiçbir harca tabi değildir.

YİVLİ AV TÜFEĞİ ALMAK İÇİN GEREKEN BELGELER:

1-    Kaymakamlık Makamına hitaben yazılmış dilekçe

2-    Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve Aslı

3-    Sağlık Raporu (Tam Teşekkülü Hastaneden Kurul Raporu)

4-    4 adet renkli vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş olacak)

5-    Vergi dairesinden Borcu yoktur yazısı (Borcu var ise 2000 TL.’ nin altında olması gerekiyor)

6-    Müdürlüğümüzden alınacak Parmak izi raporu

7-    Yarım kapaklı karton dosya ile şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

8-    Yivli Tüfek Ruhsatı Taşıma için avcılık belgesi de almış olması şartı aranır.

Yivli Tüfek Ruhsatı Ücreti Bulundurma için: 1.470,90TL.

Yivli Tüfek Ruhsatı Ücreti Taşıma için : 4.596.50 TL. dir.

 DSC_0075.JPG

 

 


YİVSİZ AV TÜFEĞİ ALMAK VE YENİLETMEK İSTEYENLER:

1-    Kaymakamlık Makamına hitaben yazılmış dilekçe

2-    Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve Aslı

3-    Sağlık Raporu (Sağlık ocağı veya Devlet Hastaneden)

4-    4 adet renkli vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş olacak)

5-    18 yaşını doldurmuş olmak

6-    Vergi dairesinden Borcu yoktur yazısı (Borcu var ise 2000 TL.’ nin altında olması gerekiyor)

7-    Müdürlüğümüzden alınacak Parmak izi raporu

8-    Tam kapaklı karton dosya ile şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

9-    Av Teskeresi yenileme ise eski ruhsatın aslı ve fotokopisi

 Vergi dairesine Yatırılacak Ruhsat harcı :35.70TL. dir.

 

 
 
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • UPEM
  • Suç Önleme Sempozyumu
  • Tarsus Belediyesi
  • BİMER
  • İçişleri Bakanlığı
  • Tarsus Kaymakamlığı